eIDAS

HelloSign efterlever eIDAS och är ett gångbart alternativ för företag som behöver signera dokument online med undertecknare från alla EU-medlemsstater.

eIDAS-förordningen definierar tre typer av elektroniska signaturer (SES, AES, QES) och är en ny förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den europeiska inre marknaden. Den fastställer ett regelverk som ger personer, bolag (i synnerhet små och medelstora företag) och offentlig förvaltning trygg åtkomst till tjänster och möjlighet att kunna utföra transaktioner digitalt i alla EU:s medlemsländer.

eIDAS trädde i kraft den 17 september 2014 och började gälla 1 juli 2016. Den upphävde och ersatte direktivet om elektroniska signaturer 1999/93/EG, ett EU-direktiv om användning av elektroniska signaturer i elektroniska kontrakt inom EU.

Enkel elektronisk signatur

En enkel elektronisk signatur (Standard Electronic Signature, SES) är förekomsten av elektronisk information som är logiskt kopplad till annan elektronisk information, (till exempel ett dokument), vilken används av den elektroniska informationens undertecknare för att signera dokumentet. Många elektroniska verktyg, inklusive lösenord, PIN-koder och skannade signaturer kan betraktas som SES.

Avancerad elektronisk signatur

En avancerad elektronisk signatur (Advanced Electronic Signature, AES) måste säkerställa att signaturerna på ett unikt sätt kan kopplas till och identifiera den underskrivande parten. Den måste skapas med hjälp av elektroniska signaturuppgifter som undertecknaren, med en hög grad av tillförlitlighet, kan ha under sin kontroll.

Kvalificerad elektronisk signatur

En kvalificerad elektronisk signatur (Qualified Electronic Signature, QES) är en striktare form av AES och den enda signaturtyp som har samma juridiska värde som handskrivna signaturer. Det är en avancerad elektronisk signatur med ett kvalificerat digitalt certifikat som har skapats av en kvalificerad signaturskapande enhet (QSCD). QSCD måste utfärdas av en kvalificerad EU-leverantör av betrodda tjänster (Trust Service Provider, TSP) på listan European Union Trust List (EUTL.)

Friskrivningsklausul: Denna information är endast avsedd för allmänna informationsändamål. Den är avsedd att hjälpa företag att förstå den rättsliga ram som används för elektriska signaturers rättsgiltighet. Den är inte avsedd som juridisk rådgivning och bör inte ersätta professionell juridisk rådgivning. Kontakta en auktoriserad advokat för juridisk rådgivning eller företrädande.