HelloSigns tjänstevillkor

Publicerat: 31 maj 2022

Gäller från och med: 1 juni 2022

Dessa HelloSign-användarvillkor (”Villkoren” eller ”Avtalet”) reglerar åtkomst till och användning av HelloSigns webbplatser och tjänster (gemensamt benämnda ”HelloSign-tjänsten”). Du kan betraktas som en besökare på vår egendom (”Webbplatsbesökare”), eller en person och/eller enhet som skapar ett konto eller köper/använder HelloSign-tjänsterna (gemensamt benämnd ”Kund”). Kunder och Webbplatsbesökare kan i dessa Villkor benämnas som ”du” och ”din” i tillämpliga fall. Dessa villkor är ett avtal mellan dig och en av de enheter som identifieras nedan (var och en benämnda ”HelloSign”, ”vi” eller ”oss” för dessa villkors syften). Observera att vi kan ändra dessa Villkor såsom beskrivs ytterligare i ändringsavsnittet nedan, så du bör kontrollera denna sida då och då. Vår Sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din information, vår Policy för acceptabel användning beskriver ditt ansvar när du använder våra Tjänster och våra Tjänstespecifika villkor innehåller villkor som kan vara tillämpliga på vissa tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor, vår Sekretesspolicy, vår Policy för acceptabel användning och våra Tjänstespecifika villkor.

Om du godkänner dessa villkor och, om tillämpligt, avtalet om datahantering för användning av tjänsterna av en organisation, godkänner du detta avtal på uppdrag av den organisationen. Du måste ha behörighet att binda organisationen till dessa villkor, annars får du inte registrera dig för tjänsterna.

Med avseende på dessa villkor hänvisar HelloSign till:

 • Dropbox, Inc., om: du är en webbplatsbesökare eller kund som är baserad i USA, dess territorier och innehav, Kanada eller Mexiko.
 • Dropbox International Unlimited Company om: du är en webbplatsbesökare eller kund som är baserad utanför USA, dess territorier och innehav, Kanada eller Mexiko.

1.    ÖVERSIKT ÖVER HELLOSIGN-TJÄNSTER

HelloSign tillhandahåller en serie produkter och tjänster som gör det möjligt för kunder att effektivisera komplexa transaktioner genom innovativa digitala lösningar som elektroniska fax, elektroniska underskrifter och automatisering av arbetsflöden. HelloSign tillhandahåller också programmeringsgränssnitt (”API”) som gör det möjligt för kunder att bygga integrerade automatiseringslösningar för fax-, underskrifts- eller arbetsflöden inom en Kunds webbplatser, applikationer eller annan egendom (”Kundegendom”).

2.    TJÄNSTESPECIFIKA VILLKOR.

Vissa HelloSign-produkter har specifika villkor ("Tjänstespecifika villkor") som för närvarande är tillgängliga här. I händelse av en konflikt mellan de tillämpliga Tjänstespecifika villkoren för en viss produkt och dessa villkor kommer de Tjänstespecifika villkoren att gälla.

3.    Kontoregistrering och användning.

 1. 3.1   Kunden och dess Auktoriserade användare (enligt definitionen nedan) kan behöva registrera sig för ett HelloSign-konto  för att göra beställningar eller för att komma åt eller använda en HelloSign-tjänst. HelloSign kan skapa ett konto för att användare ska kunna använda HelloSign-tjänsten. Kontouppgifterna måste vara korrekta, aktuella och fullständiga och kommer att regleras av HelloSigns sekretesspolicy (för närvarande tillgänglig på www.hellosign.com/privacy ). Kunden samtycker till att hålla dessa uppgifter uppdaterade så att HelloSign kan skicka meddelanden, uttalanden och annan information via e-post eller via Tjänsten. Kunden måste säkerställa att alla lösenord och andra åtkomstbevis (till exempel API-tokens) för HelloSign-tjänsten behandlas strikt konfidentiellt och inte delas med någon obehörig person. Om en Auktoriserad användare slutar arbeta för Kunden, måste Kunden omedelbart spärra den personens åtkomst till sitt konto och andra HelloSign-tjänster. Kunden är ansvarig för alla åtgärder som vidtas med hjälp av dess och dess användares konton, lösenord eller autentiseringsuppgifter. Kunden måste omedelbart meddela HelloSign om säkerhetsöverträdelser eller obehörig användning av kontot. Konton beviljas till specifika Kunder och får inte delas med andra. Du får endast använda den här webbplatsen och Tjänsterna om du är 18 år eller äldre, lagligen får godkänna dessa Villkor och inte är en konkurrent till HelloSign (eller utvecklar konkurrerande och/eller liknande produkter eller tjänster). Du kan också låta dina Auktoriserade användare (enligt definitionen nedan) använda och komma åt HelloSign-tjänsterna för din räkning.
 2. 3.2   En "Auktoriserad användare" definieras som en enskild person (till exempel en anställd, entreprenör, agent för en Kund) som är registrerad och har Kundens tillåtelse att använda HelloSign-tjänsterna i enlighet med dessa Villkor och eventuella begränsningar i ett tillämpligt prenumerationsabonnemang (enligt definitionen nedan). Kunden ska säkerställa att dess Auktoriserade användare följer dessa Villkor och Kunden är ansvarig för alla handlingar utförda av dess Auktoriserade användare.

4. Användning och åtkomsträttigheter

 1. 4.1    Begränsad licens. Med förbehåll för dessa villkor beviljar HelloSign Kunden en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att använda och få åtkomst till HelloSign-tjänsterna för dess affärsändamål som uttryckligen tillåts i dessa Villkor. Användningen och åtkomsten till tjänsterna är föremål för eventuella begränsningar som anges i ett tillämpligt beställningsformulär, onlineabonnemang eller i de Tjänstespecifika villkoren (antingen betalda eller kostnadsfria, gemensamt benämnda "Prenumerationsabonnemang"). 
 2. 4.2   Allmänna begränsningar. Kunden får inte (och får inte tillåta någon tredje part att):
      i. hyra, leasa, kopiera, överföra, återförsälja, underlicensiera, tidsdela eller på annat sätt ge åtkomst till HelloSign-tjänsten till en tredje part (förutom Auktoriserade användare eller i enlighet med de Tjänstespecifika villkoren),
      ii. införliva HelloSign-tjänsten (eller någon del av en sådan) med, eller använda den med eller för att tillhandahålla, någon webbplats, produkt eller tjänst, annat än på webbplatser/applikationer som ägs och drivs av Kunden och som specifikt tillåts här,
      iii. offentliggöra information om HelloSign-tjänstens prestanda (som anses vara HelloSigns konfidentiella information),
      iv. modifiera eller skapa ett härlett verk från HelloSign-tjänsten eller någon del av den,
      v. bakåtkompilera, demontera, dekompilera, översätta eller på annat sätt försöka erhålla eller härleda källkoden, bakomliggande idéer, algoritmer, filformat eller icke-offentliga API:er till en HelloSign-tjänst, förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts i tillämplig lag och då endast med förhandsinformation till HelloSign,
      vi. bryta eller kringgå säkerhetsåtgärder, gränsvärden eller användningsspårning (till exempel händelsespårning) i HelloSign-tjänsten, eller konfigurera HelloSign-tjänsten (eller någon komponent därav) för att undvika att skicka händelser eller transaktioner eller på annat sätt undvika att debiteras,
      vii. distribuera någon del av HelloSign-tjänsten utöver i den utsträckning som tillåts häri,
      viii. använda HelloSign-tjänsten i syfte att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera dess funktioner eller användargränssnitt,
      ix. använda HelloSign-tjänsten för produktutvärdering, benchmarking eller annan jämförande analys avsedd för publicering utan HelloSigns skriftliga förhandsgodkännande, eller
      x. ta bort eller dölja äganderättsliga eller andra meddelanden som finns i HelloSign-tjänsten, inklusive i rapporter eller utskrifter som erhålls från HelloSign-tjänsten.
 3.  xi. använda eller tillåta att Tjänsterna används i olagligt eller vilseledande syfte eller på något sätt som strider mot dessa Villkor.
 4. xii.  lagra, överföra eller på annat sätt hantera via tjänsterna någon information som faller under definitionen av ”skyddad hälsoinformation” under HIPAA-sekretessregeln (45 C.F.R. Avsnitt 164.051), om inte kunden och HelloSign sluter ett separat HIPAA Business Associate-avtal.
 5. 4.3   Betaversioner och prenumerationer med kostnadsfri åtkomst. HelloSign kan förse Kunden med en HelloSign-tjänst kostnadsfritt eller på provperiodbasis ("prenumerationer med kostnadsfri åtkomst") eller med "alfa", "beta" eller andra HelloSign-tjänster, integrationer eller funktioner på ett tidigt stadium ("Betaversioner"), som är valfria för kunden att använda. Detta Avsnitt gäller för alla prenumerationer med kostnadsfri åtkomst eller betaversioner (även om betaversionerna tillhandahålls mot en avgift eller räknas in i Kundens abonnemang) och ersätter alla motstridiga bestämmelser i dessa Villkor. HelloSign kan använda insatser i god anda efter eget gottfinnande för att assistera kunden med kostnadsfria prenumerationer eller Betaversioner. Icke desto mindre, och utan att begränsa de andra friskrivningsklausulerna och begränsningarna i dessa villkor, SAMTYCKER KUNDEN TILL ATT KOSTNADSFRIA PRENUMERATIONER ELLER BETAVERSIONER ERBJUDS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "EFTER TILLGÅNG" UTAN GARANTI, SUPPORT, UNDERHÅLL, LAGRING, SERVICEAVTAL ELLER ANSVARSFÖRSÄKRINGAR AV NÅGOT SLAG. AVSEENDE BETAVERSIONER, ERKÄNNER OCH SAMTYCKER KUNDEN VIDARE TILL ATT BETAVERSIONER KANSKE INTE ÄR KOMPLETTA ELLER FULLT FUNKTIONSDUGLIGA OCH KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL, UTELÄMNADE DATA ELLER ANDRA PROBLEM FÖR VILKA HELLOSIGN INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA. FÖLJAKTLIGEN SKER ALL ANVÄNDNING AV BETAVERSIONER PÅ KUNDENS EGEN RISK. HelloSign ger inga löften om att framtida Betaversioner kommer att släppas eller finnas tillgängliga under samma kommersiella villkor eller andra villkor. HelloSign kan när som helst säga upp Kundens rätt att använda prenumerationer med kostnadsfri åtkomst eller Betaversioner av vilken anledning som helst eller utan anledning efter HelloSigns eget gottfinnande godtycke och utan ansvar

5.    ÄGARSKAP OCH FEEDBACK

 1. 5.1   Kunddata. Mellan parterna behåller Kunden alla rättigheter, andelar och all äganderätt (inklusive immateriella rättigheter) i och till innehållet och de dokument som Kunden laddar upp till HelloSign-tjänsten (exklusive HelloSigns immateriella rättigheter) ("Kunddata"). Kunden beviljar härmed HelloSign en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri rätt och licens att samla in, använda, kopiera, lagra, överföra, ändra och skapa härledda verk av Kunddata i den utsträckning som är nödvändig för att erbjuda HelloSign-tjänsten eller som på annat sätt är tillåtet i dessa Villkor. Kunden beviljar uttryckligen HelloSign att använda och behandla Kunddata (inklusive eventuell Konfidentiell information som finns däri) i enlighet med beskrivningen i dessa Villkor och i HelloSigns Sekretesspolicy, som inbegriper, men inte är begränsat till, leverans och delning av innehåll och dokument i enlighet med Kundens användning av HelloSign-tjänsterna med tredje part (till exempel individer/juridiska personer) som Kunden bjuder in att visa, godkänna eller skriva under sådant innehåll och sådana dokument. Dessa licenser och behörigheter omfattar våra dotterbolag och betrodda tredje parter som vi arbetar med.
 2. 5.2   Aggregerade/anonyma uppgifter. Kunden samtycker till att HelloSign har rätt att generera aggregerade eller anonyma uppgifter och att aggregerade eller anonyma uppgifter ägs av HelloSign, vilka HelloSign kan använda för affärsändamål under eller efter detta Avtals giltighetstid (inklusive utan begränsning för att utveckla och förbättra HelloSigns produkter och tjänster och för att skapa och distribuera rapporter och annat material). För tydlighets skull kommer HelloSign endast att tillgängliggöra aggregerade eller anonyma uppgifter externt i en avidentifierad (anonym) form som inte identifierar Kunden, Auktoriserade användare eller slutanvändare, och där alla beständiga eller personliga identifierare tagits bort. Kunden ansvarar inte för HelloSigns användning av aggregerade eller anonyma uppgifter.
 3. 5.3   HelloSigns immateriella rättigheter. Detta är ett prenumerationsavtal för åtkomst till och användning av HelloSign-tjänster. Kunden är införstådd med att den endast erhåller en begränsad rätt att använda HelloSign-tjänsterna och att oavsett användning av orden ”köp”, ”försäljning” eller liknande överförs ingen äganderätt överförs till Kunden (eller dess Auktoriserade användare eller slutanvändare ) enligt dessa Villkor. Kunden samtycker till att HelloSign (och dess leverantörer) behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i och till alla HelloSign-tjänster och all/alla relaterad eller underliggande dokumentation, teknik, kod, kunskap, logotyper, mallar, allt som levereras som en del av supporten för andra tjänster, och alla uppdateringar, modifieringar eller härledda verk av något av ovanstående (som alla anses som HelloSigns konfidentiella information) och att HelloSign förbehåller sig rätten till alla licenser som inte specifikt beviljats i dessa Villkor. Förutom de tillämpliga mobilapplikationerna och API:erna erbjuds HelloSign-tjänsten som en värdprodukt online. Därför är kunden införstådd med och samtycker till att den inte har någon rätt att motta en kopia av programvaran bakom någon HelloSign-tjänst och att HelloSign då och då kan göra uppdateringar, fixa buggar, ändringar eller förbättringar av HelloSign-tjänsten.
 4. 5.4   Feedback. Om Kunden väljer att lämna förslag, kommentarer, förbättringar, information, idéer eller annan feedback eller relaterat material till HelloSign (gemensamt benämnt, "Feedback"), ger härmed kunden HelloSign en världsomspännande, evig, icke-återkallningsbar, underlicensierbar, royaltyfri rätt och licens att använda, kopiera, avslöja, licensiera, distribuera och utnyttja all Feedback i alla format och på alla sätt utan någon skyldighet, betalning eller begränsning baserad på immateriella rättigheter eller annat. Ingenting i dessa Villkor begränsar HelloSigns rätt att självständigt använda, utveckla, utvärdera eller marknadsföra produkter, vare sig de innehåller Feedback eller ej.

6.    Integritet och säkerhet

 1. 6.1   HelloSigns sekretesspolicy. Informationen du tillhandahåller till oss eller som vi samlar in kommer att användas såsom beskrivs i dessa villkor och i HelloSigns sekretesspolicy (för närvarande tillgänglig på www.hellosign.com/privacy ). Läs noggrant HelloSigns sekretesspolicy eftersom den innehåller viktiga uppgifter om vår insamling, användning och lagring av information.
 2. 6.2   Säkerhet. HelloSign skyddar din information från otillåten användning eller tillgängliggörande genom att vidta rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder utformade för att skydda våra system från obehörig åtkomst, användning eller modifiering.
 3. 6.3   Kundernas databegränsningar. Detta avtal utgör kundens instruktioner till HelloSign för att hantera kunddata. HelloSign, HelloSign-medarbetare och dess underleverantörer kommer endast att behandla, ha åtkomst till, använda, lagra och överföra kunddata i syfte att tillhandahålla tjänsterna och fullgöra HelloSigns skyldigheter enligt avtalet. De kategorier av personuppgifter som ska behandlas av HelloSign och de behandlingsaktiviteter som ska utföras enligt detta avtal anges i databehandlingsavtalet. HelloSign kommer att informera kunden om alla lagliga krav som hindrar HelloSign från att följa kundens instruktioner, såvida det inte är förbjudet att göra det enligt tillämplig lagstiftning eller av viktigt allmänintresse. Samtliga HelloSign-anställda som har åtkomst till kunddata kommer att vara bundna av lämpliga sekretesskrav.
 4. 6.4   Dataöverföringar.
 5. 6.4.1 Dataöverföring. Kunden samtycker till att HelloSign och dess underleverantörer får överföra kunddata till samt få åtkomst till, använda och lagra kunddata i andra länder än kundens land.
 6. 6.4.2 Avtal om datahantering. I den omfattning som kunddata är föremål för EU:s dataskyddslagar och hanteras av HelloSign för kundens räkning samtycker kunden och HelloSign till avtalet om datahantering. Avtalet om datahantering gäller endast för tjänsterna och inte för betatjänster.
 7. ”Avtal om datahantering” avser avtalet med HelloSign angående uppfyllandet av kraven i EU:s dataskyddslagar som anges på följande länk: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf eller annan länk som HelloSign kan ange.
 8. 6.4.3 Programmen EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield för skydd av privatlivet. HelloSign är certifierat och följer Privacy Shield-programmen för EU-USA samt Schweiz-USA i enlighet med beskrivningen från amerikanska Department of Commerce med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från EES, Schweiz och Storbritannien (i den omfattning landet inte längre ingår i EES) till USA i enlighet med Privacy Shield. Om Privacy Shield-programmen slutar gälla ska HelloSign, såvida det är kommersiellt rimligt, försöka följa alternativa eller efterträdande mekanismer för dataöverföring.

7.    Kundförpliktelser

 1. 7.1  Kunden samtycker till att: (i) upprätthålla en rättsligt adekvat integritetspolicy i sin Kundegendom och tillhandahålla alla nödvändiga upplysningar, (ii) erhålla alla nödvändiga rättigheter, friskrivningsklausuler och samtycken för att tillåta att Kunddata eller annan information (inklusive personuppgifter) samlas in, används och lämnas ut på det sätt som avses i dessa Villkor och för att ge HelloSign de rättigheter och licenser som anges i dessa Villkor, (iii) använda HelloSign-tjänsten i enlighet med HelloSigns vid given tidpunkt aktuella Policy för acceptabel användning (för närvarande tillgänglig på www.hellosign.com/acceptable-use-policy), och (iv) inte vidta några åtgärder som gör att HelloSign, HelloSign-tjänsten eller API:erna omfattas av villkor från tredje part (inklusive licensvillkor för öppen källkod).
 2. 7.2  Kunden intygar och garanterar att dess Kundegendom och insamling, användning och tillgängliggörande av kunduppgifter inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, sekretess och allmänhetens rättigheter. Kunden intygar och garanterar dessutom att dess insamling och användning av personuppgifter eller information som tillhandahålls till HelloSign efterlever alla tillämpliga lagar, regler och förordningar för dataskydd. Om kunden mottar begäranden om nedtagning eller meddelanden om intrång med hänsyn till kunddata måste den omedelbart: (i) sluta använda det relaterade objektet med HelloSign-tjänsten, och (ii) underrätta HelloSign. Om HelloSign mottar begäranden om nedtagning eller meddelanden om intrång med hänsyn till kunddata, kan HelloSign svara i enlighet med dess policy och kommer att meddela och samråda med kunden om kommande steg.
 3. 7.3  Ansvar för elektroniska underskrifter: Kunden är införstådd med och samtycker till att: (i) mellan HelloSign och Kunden, har Kunden exklusiv kontroll och ansvar för innehållet i alla Kunddata, inklusive alla dokument som används med Tjänsterna, och (ii), vissa typer av dokument, avtal eller kontrakt kan uteslutas från allmänna lagar om elektronisk underskrift (såsom testamenten, förvaltaruppdrag, domstolsbeslut eller familjerättsliga frågor), eller kan ha specifika regler som är tillämpliga för dem, och (iii) Kunden är ensam ansvarig för att säkerställa att dokument, avtal eller kontrakt som den använder med Tjänsterna är lämpliga för elektroniska underskrifter, och HelloSign är inte ansvarigt eller ansvarsskyldigt för någon sådan bestämning eller användning, och (iv) Konsumentskyddslagar eller bestämmelser kan ställa specifika krav för elektroniska transaktioner som involverar konsumenter och Kunden är ensam ansvarig för att den uppfyller alla sådana lagar/förordningar, och HelloSign har inga skyldigheter att avgöra sådant eller hjälpa till att uppfylla några krav däri. Om Kunden använder ett API eller annan tjänst som gör det möjligt för Kunden att utföra slutanvändar-/deltagar-/undertecknarautentisering, är Kunden ensam ansvarig, även juridiskt sett, för sådan autentisering.

8    Betalningsvillkor

 1. 8.1   Prenumerationsabonnemang. Priserna, funktionerna och tillvalen för HelloSign-tjänster är avhängig av den prenumerationsplan som valts av kunden (inklusive eventuella avgifter för användning eller överanvändning). HelloSign garanterar inte att din specifika prenumerationsplan erbjuds på obestämd tid. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, funktioner eller tillval som ingår i en viss prenumerationsplan utan föregående meddelande, förutsatt att sådana ändringar inte träder i kraft förrän din nästa tillämpliga prenumerationsperiod.
 2. 8.2   Återkommande avgifter och uppgraderingar. Genom att registrera sig för ett prenumerationsabonnemang godkänner kunden att HelloSign debiterar kundens betalningsmetod på en återkommande basis (till exempel månatligen, kvartalsvis eller årligen beroende på kundens prenumerationsabonnemang) utan faktura. Kunden godkänner uttryckligen att HelloSign debiterar dess betalningsmetod (till exempel ett kreditkort) för tillämpliga prenumerationsavgifter, eventuella användnings- eller överanvändningsavgifter samt alla tillämpliga skatter och avgifter. Sådant godkännande gäller till slutet av prenumerationstiden och eventuell tillämplig förnyelseperiod eller tills kunden avslutar alla sina prenumerationer.
 3. Om kunden överskrider sitt abonnemangs användningsgränser uppgraderas kunden automatiskt till näst högsta prenumerationsabonnemang och kunden är införstådd med och samtycker uttryckligen till att den betalar för det uppgraderade prenumerationsabonnemanget. Inga uppgraderingsavgifter och debiteringar återbetalas, även om kunden inte använt den fullständiga användningstilldelningen för tillämpligt prenumerationsabonnemang.
 4. 8.3   Skatter. HelloSigns avgifter är exklusive alla skatter och kunden måste själv betala alla tillämpliga försäljnings-, användnings-, moms-, GST-, punkt- och källskatter eller liknande skatter eller avgifter, vare sig de är inhemska eller utländska, utöver skatter baserade på HelloSigns inkomst. Kunden drar inte av några tillämpliga skatter från betalningarna till HelloSign, förutom det som krävs enligt lag. Om sådant avdrag krävs enligt lag, kommer kunden att öka det belopp som ska betalas vid behov så att HelloSign, efter att ha gjort alla erforderliga avdrag och källskatteinbetalningar, erhåller och behåller (fritt från sådana skulder) ett belopp som är lika med det belopp som det skulle ha fått om sådant avdrag eller innehav inte gjorts.
 5. 8.4   Automatiska förnyelser och provperioder. OM DITT KONTO ÄR INSTÄLLT PÅ AUTOMATISK FÖRNYELSE ELLER HAR EN PROVPERIOD OCH DU REDAN HAR TILLHANDAHÅLLIT EN BETALNINGSMETOD TILL HELLOSIGN FÖR TJÄNSTERNA, KAN HELLOSIGN AUTOMATISKT DEBITERA DIG I SLUTET AV PROVPERIODEN ELLER FÖR FÖRNYELSEN, OM DU INTE MEDDELAR HELLOSIGN ATT DU VILL AVBRYTA DIN PRENUMERATION.
 6. 8.5   Inköpsorder. Kunden samtycker till att den betalar alla skulder, inklusive återkommande avgifter, utan att kräva en inköpsorder eller referenser för beställningsnummer. Om en inköpsorder krävs, meddelar kunden omedelbart HelloSign minst trettio (30) dagar före ett sådant krav och parterna kommer att samarbeta i god tro för att implementera en faktureringsprocess som innehåller referenser till sådana inköpsorder. Kunden samtycker till att inköpsorder endast gäller för administrativa ändamål och att alla icke-administrativa villkor (inklusive, men inte begränsat till juridik-, säkerhets-, sekretess- eller finansieringsvillkor) i dess inköpsorder inte gäller för dess köp eller användning av HelloSign-tjänster.
 7. 8.6   Ingen återbetalning. Prenumerations- och användnings- eller överanvändningsavgifter (och eventuella andra avgifter som är förknippade med tjänsterna, inklusive högre prenumerationsavgifter för uppgraderingar) återbetalas inte och kan inte krediteras, förutom om så krävs enligt lag. HelloSign-prenumerationer kan avslutas, och ett sådant avslut träder i kraft vid slutet av din då gällande prenumerationsperiod (om du till exempel har ett betalt månadsabonnemang kommer avslutet att träda i kraft följande månad, men om du har en betald årlig prenumeration, träder avslutet i kraft följande år). När din annullering har trätt i kraft, nedgraderas du till ett kostnadsfritt abonnemang och förlorar prenumerationsfunktioner och funktionalitet. Om du inte betalar för dina prenumerationer i tid förbehåller vi oss rätten att stänga av dig eller ta bort prenumerationsfunktioner.
 1. 8.7   Förseningsavgifter och inkassoavgifter. Försenade betalningar kan bli föremål för en serviceavgift som är lika med lägst 1,5 % per månad av det förfallna beloppet eller det högsta tillåtna beloppet enligt lag. Du samtycker till att ersätta HelloSign för alla kostnader eller utgifter som åsamkas HelloSign för att inkassera belopp som förblir obetalda efter förfallodagen. Belopp som är hänförliga till HelloSign får inte undanhållas av dig mot belopp oavsett orsak.

9    Uppsägningsvillkor

 1. 9.1  Villkor.   Dessa villkor är giltiga tills alla prenumerationsvillkor för HelloSign-tjänsterna har löpt ut eller avslutas såsom uttryckligen tillåts här.
 2. 9.2   Prenumerationsvillkor och förnyelser. Kunden samtycker till att betala tillämpliga avgifter för hela prenumerationsperioden. Kunden kan inte avbryta eller säga upp en prenumerationsperiod såvida det inte uttryckligen är tillåtet i enlighet med avsnitt 9.4 (Uppsägning av avtal med orsak). Om inget startdatum för prenumerationen anges i det tillämpliga beställningsformuläret, börjar prenumerationen när kunden först får åtkomst till tillämplig HelloSign-tjänst. Varje prenumerationsperiod förnyas automatiskt för ytterligare på varandra följande perioder lika med den ursprungliga prenumerationen (om kunden t.ex. har en årlig plan så förnyas prenumerationen med ytterligare 12 månaders löptid. Om kunden har en månatlig plan så förnyas abonnemanget med ytterligare en månads löptid) om inte: (i) annat anges på det tillämpliga beställningsformuläret, eller (ii) endera parten skriftligen meddelar att den inte förnyar minst trettio (30) dagar före utgången av den innevarande prenumerationstiden. Prissättning för förnyelse av prenumerationsperiod, nytt beställningsformulär eller ändring av orderformulär sker till HelloSigns aktuella gällande priser.
 3. 9.3   Avstängning av tjänsten. HelloSign kan stänga av kundens åtkomst till HelloSign-tjänsterna om: (i) Kundens betalning har förfallit, eller (ii) Kunden har överskridit sina tjänstetilldelningar/servicegränser. HelloSign kan också stänga av Kundens åtkomst till HelloSign-tjänsterna eller ta bort Kunddata om det fastställs att: (a) Kunden har brutit mot någon del av dessa Villkor, eller (b) avstängning är nödvändig för att förhindra skada eller ansvar för andra kunder eller tredje parter, eller för att bevara HelloSign-tjänstens säkerhet, stabilitet, tillgänglighet eller integritet. HelloSign kan inte hållas ansvarigt för att ha vidtagit åtgärder enligt ovan. För att undvika tvivel kommer kunden att förbli ansvarig för betalning av avgifter under avstängningsperioden enligt detta Avsnitt 9.3. Om dessa Villkor inte har slutat gälla kommer dock HelloSign att samarbeta med Kunden för att omedelbart återställa åtkomsten till HelloSign-tjänsten när vi har verifierat att Kunden har hanterat ärendet som krävde avstängning.
 4. 9.4   Uppsägning av avtal med orsak. Endera part kan säga upp dessa villkor, inklusive eventuellt relaterat beställningsformulär, om den andra parten: (i) misslyckas med att lösa någon väsentligt överträdelse av dessa villkor (inklusive underlåtenhet att betala obestridda avgifter) inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande med information om överträdelsen, (ii) upphör med verksamheten utan en efterträdare, eller (iii) om det är tillåtet enligt tillämplig lag, söker skydd under konkurs, mottagande, förtroende, fördröjningsarrangemang, sammansättning eller jämförbart förfarande, eller om något av dessa förfaranden inleds mot den parten (och inte avfärdas inom sextio (60) ) dagar därefter).
 5. 9.5   Avslutets ikraftträdande. Vid upphörande eller avslut av dessa Villkor eller ett beställningsformulär: (i) upphör Kundens licensrättigheter och den måste omedelbart: (a) stoppa användningen av tillämplig HelloSign-tjänst, (b) ta bort (eller, på HelloSigns begäran, återlämna) alla kopior av HelloSigns kod, dokumentation, lösenord eller åtkomstkod samt andra konfidentiella HelloSign-uppgifter i kundens ägo, förvar eller kontroll, och (ii) upphör Kundens rätt till åtkomst till alla kunddata i den tillämpliga HelloSign-tjänsten och HelloSign kan ta bort kundinformationen när som helst efter 30 dagar från datum för uppsägning. Om HelloSign säger upp dessa villkor av orsaker enligt avsnitt 9.4 (Uppsägning av avtal med orsak) förfaller alla betalningar för den återstående delen av prenumerationstiden och måste omedelbart betalas av kunden. Förutom när dessa villkor anger en exklusiv åtgärd, är alla åtgärder enligt dessa villkor, inklusive uppsägning eller avstängning, kumulativa och utesluter inte andra rättigheter eller åtgärder som kan vara tillgängliga för en part.
 6. 9.6   Överlevnad. Följande avsnitt överlever varje uppsägning eller upphörande av dessa villkor: 3 (Kontoregistrering och -användning), 4.2 (Allmänna begränsningar), 4.3 (Betaversioner och prenumerationer med kostnadsfri åtkomst), 5 (Ägarskap och feedback), 8 (Betalningsvillkor), 9 (Uppsägningsvillkor), 11 (Garantier och ansvarsfriskrivningar), 12 (Skadeståndskrav), 13 (Ansvarsbegränsningar), 14 (tredjepartsprodukter och -integrationer), och 15 (Allmänt).

10     Konfidentiell information

 • 10.1  Konfidentiell information "Konfidentiell information" betyder (a) för HelloSign, HelloSign-tjänsterna och dokumentation, (b) för kunden, kundinformation, (c) all annan information från en part som tillgängliggörs skriftligen eller muntligen och som anges som konfidentiell eller äganderättslig vid tidpunkten för tillgängliggörandet (och, i fallet med muntliga avslöjanden, sammanfattas skriftligen inom trettio (30) dagar från det första tillgängliggörandet och överlämnas till mottagaren), eller att mottagaren på grund av informationens art tydligt skulle förstå att information var konfidentiell från den avslöjande parten, och (d) de specifika villkoren för dessa villkor, samt alla ändringar och bifoganden därav, mellan parterna.
 • 10.2 Skyldighet att iaktta sekretess. Varje part (som mottagande part) måste: (i) hålla i förtroende och inte tillgängliggöra den andra partens konfidentiella information till tredje part, förutom utifrån som tillåts enligt dessa villkor, och (ii) endast använda den andra partens konfidentiella information för att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter enligt dessa villkor. Varje part kan dela den andra partens konfidentiella information med dess, samt dess dotterbolags, anställda, agenter eller entreprenörer med ett legitimt behov av att veta (som för HelloSign inkluderar att tillhandahålla tjänsterna och dela med de underleverantörer som nämns häri), förutsatt att parten förblir ansvarig för mottagarens efterlevnad av villkoren i detta avsnitt 10 och att dessa mottagare är bundna till en sekretessplikt som inte är mindre skyddande än dessa villkor.
 • 10.3 Undantag. Dessa konfidentialitetsförpliktelser gäller inte (och konfidentiell information inkluderar inte) information som: (i) är eller blir allmänt känt utan den mottagande partens förskyllan, (ii) var känd av den mottagande parten innan den mottogs som konfidentiell information, (iii) erhålls rättvist av den mottagande parten från en tredje part utan åsidosättande av någon konfidentialitetsplikt, eller (iv) är oberoende utvecklad av den mottagande parten utan användning den avslöjande partens konfidentiella information. En part kan också avslöja den andra partens konfidentiella information i den utsträckning som krävs enligt lag eller domstolsbeslut, under förutsättning att den meddelar i förväg (om det är tillåtet enligt lag) och samarbetar i varje ansträngning av den andra parten att erhålla att informationen behandlas konfidentiellt.
 • 10.4 Åtgärder. Parterna är införstådda med att tillgängliggörande av konfidentiell information kan orsaka betydande skador för vilka enbart skadeersättning kan vara en otillräcklig åtgärd, och så vid brott mot detta avsnitt 10, har vardera part rätt att söka skälig ersättning utöver alla andra åtgärder som den kan ha rätt till i lag.

11   Garantier och ansvarsfriskrivning.

ALLA HELLOSIGN-TJÄNSTER, HANDLINGAR OCH WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "EFTER TILLGÅNG". VARKEN HELLOSIGN ELLER DESS LEVERANTÖRER GER NÅGRA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, LAGSTADGAT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG. HELLOSIGN INTYGAR INTE OCH GER INGA GARANTIER OM ATT HELLOSIGN-TJÄNSTEN MÖTER KUNDENS KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, ATT KUNDDATA KOMMER ATT VARA KORREKTA, FULLSTÄNDIGA ELLER FÖRVARAS UTAN FÖRLUST ELLER ATT HELLOSIGN-TJÄNSTEN FÖRBLIR PUNKTLIG, OAVBRUTEN ELLER FELFRI. HELLOSIGN GARANTERAR INTE ATT SÄKERHETSÅTGÄRDER ÄR FELFRIA OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT ELLER ANSVARA FÖR ICKE AUKTORISERAD ÅTKOMST UTANFÖR DESS RIMLIGA KONTROLL. HELLOSIGN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR KUNDEGENDOM, KUNDDATA, TREDJEPARTSPRODUKTER, TREDJEPARTSINNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM EJ TILLHÖR HELLOSIGN (INKLUSIVE MED AVSEENDE PÅ FÖRSENINGAR, AVBROTT, ÖVERFÖRINGSFEL, SÄKERHETSBRISTER ELLER ANDRA PROBLEM SOM KAN ORSAKAS AV DESSA), FÖR INSAMLING ELLER ANVÄNDNING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV KUNDDATA SOM AUKTORISERATS AV DESSA VILLKOR. ANSVARSFRISKRIVNINGEN I DETTA AVSNITT 11 GÄLLER I DEN HÖGSTA OMFATTNING SOM GODTAS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. KUND- OCH PLATSBESÖKARE KAN HA ANDRA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER, DOCK KOMMER ALLA GARANTIER UNDER GÄLLANDE LAG, I FÖREKOMMANDE FALL, ATT BEGRÄNSAS TILL DEN KORTASTE PERIODEN OCH I DEN HÖGSTA OMFATTNING SOM GODTAS AV LAGEN.

12   ERSÄTTNINGSFÖRPLIKTELSER

 1. 12.1   Kunden samtycker till att försvara, gottgöra och hålla HelloSign, våra dotterbolag, styrelseledamöter, direktörer, anställda, leverantörer, konsulter och agenter skadefria från krav, ansvar, skadestånd och kostnader från tredje part (inklusive, men inte begränsat till advokatkostnader) som härrör från eller är relaterade till, i tillämpliga fall: (a) Kundens åtkomst till och användning av webbplatsen, (b) Överträdelse av dessa villkor av kunden eller dess auktoriserade användare, i tillämpliga fall, (c) kränkning av immateriell egendom eller annan rättighet av kunden för någon person eller enhet, (d) arten och innehållet i all kundinformation som hanteras av HelloSign, (e) kundens autentisering av slutanvändare, deltagare eller undertecknare, eller (f) produkter eller tjänster som köpts eller erhållits av kunden.
 2. 12.2 HelloSign behåller ensamrätten att lösa, kompromissa och betala, utan kundens förhandsgodkännande, alla krav eller orsaker till talan som väcks mot oss. HelloSign förbehåller sig rätten att, på kundens bekostnad, ta exklusivt försvar och kontroll över alla frågor där kunden är skyldig att ersätta HelloSign och kunden samtycker till att samarbeta med vårt försvar av dessa påståenden. Kunden samtycker till att inte lösa några frågor där vi namnges som svarande och/eller för vilka Kunden har skadeståndskrav utan vårt skriftliga förhandsmedgivande. HelloSign kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela kunden om sådana anspråk, handlingar eller förfaranden efter att ha fått kännedom om dem.

13    ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

 1. 13.1   Friskrivning av följdskador. I DEN HÖGSTA OMFATTNING SOM GODTAS AV TILLÄMPLIG LAG, SKALL HELLOSIGN ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER, FÖRLORADE ELLER FELAKTIGA DATA, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLORADE INKOMSTER, FÖRSENINGSKOSTNADER, SKADAT RYKTE ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, TÄCKNINGS-, SKADESTÅNDS- ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, OBEROENDE AV ORSAK, ÄVEN OM DE INFORMERATS PÅ FÖRHAND OM RISKEN FÖR DESSA SKADOR.
 2. 13.2   Maximala skadestånd. HELLOSIGNS OCH DESS LEVERANTÖRERS TOTALA SKADEANSVAR ÖVERSKRIDER INTE SAMMANLAGT DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAR HELLOSIGN FÖR DEN TILLÄMPLIGA HELLOSIGN-TJÄNSTEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER UNDER DE TOLV (12) MÅNADER SOM FÖREGICK KRAVET. FÖR KOSTNADSFRI ÅTKOMST ELLER BETAVERSIONER, ÖVERSKRIDER HELLOSIGNS TOTALA SKADEANSVAR SAMMANTAGET INTE FEMTIO AMERIKANSKA DOLLAR (50 USD).
 3. 13.3   Undantag. OBEROENDE AV FÖREGÅENDE, UTESLUTER INGA BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVSNITT 13 NÅGON PARTS ANSVAR FÖR BEDRÄGERI ELLER DÖD ELLER PERSONSKADA I DEN UTSTRÄCKNING SOM ORSAKAS AV EN PARTS FÖRSUMLIGHET. DÄRUTÖVER TILLÅTER LAGAR I VISSA JURISDIKTIONER INTE ALLTID ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT 13. OM NÅGON AV DESSA LAGAR VISAR SIG VARA TILLÄMPLIG PÅ DESSA VILLKOR, GÄLLER DETTA AVSNITT 13 I DEN HÖGSTA OMFATTNING SOM GODTAS AV LAGEN.
 4. 13.4   Misslyckande med väsentligt syfte. VARJE PART ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT DETTA AVSNITT 13 ÄR EN GRUNDLÄGGANDE DEL AV ÖVERENSKOMMELSEN OCH EN SKÄLIG FÖRDELNING AV RISK MELLAN PARTERNA OCH ATT DET KOMMER ATT ÖVERLEVA OCH TILLÄMPAS PÅ ANSPRÅK SOM UPPSTÅR I FÖRHÅLLANDE TILL DESSA VILLKOR, HELLOSIGN-TJÄNSTER ELLER RELATERADE TJÄNSTER, OAVSETT ANSVARSTEORIN (AVTALS-, SKADESTÅNDS-, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT), ÄVEN OM DE BEGRÄNSADE ÅTGÄRDERNA I DESSA VILLKOR BEFINNS HA MISSLYCKATS I DESS VÄSENTLIGA SYFTE.

14   Innehåll och produkter från tredje part.

HelloSign kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser, tjänster eller resurser från tredje part som ligger utanför vår kontroll. HelloSign ansvarar inte för produkter eller innehåll från dessa tredje parter. HelloSign lämnar inga garantier beträffande kvaliteten, lämpligheten, funktionaliteten eller legaliteten för produkter från tredje part eller innehåll från tredje part till vilka länkar kan tillhandahållas och du avstår härmed från alla krav du kan ha mot oss med avseende på sådant . Kunden samtycker till att HelloSign inte är ansvarig, ej heller juridiskt sett, för förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av sådana mellanhavanden eller som ett resultat av förekomsten av sådana produkter från tredje part eller innehåll från tredje part.

15 Allmänt.

 1. 15.1   Tilldelning. Dessa villkor binder och utfaller till förmån för varje parts tillåtna efterträdare och tilldelningar. Ingen av parterna får tilldela dessa villkor utan skriftligt samtycke från den andra parten, med undantag för att HelloSign kan tilldela dessa villkor utan samtycke till ett dotterbolag eller i samband med en fusion, omorganisation, förvärv eller annan överföring av alla, eller i huvudsak alla, dess tillgångar eller röstgrundande aktier. Alla försök att överföra eller tilldela dessa villkor förutom vad som uttryckligen är godkänt enligt detta avsnitt 15.1 kommer att upphöra att gälla.
 2. 15.2   Meddelanden. Varje meddelande eller kommunikation enligt dessa villkor måste vara skriftligt. Kunden måste skicka meddelanden enligt dessa villkor (inklusive meddelanden om intrång) till HelloSign, på engelska, på följande adress, contractnotices@dropbox.com, och inkludera ”Attention: Legal Department” i ämnesraden. HelloSign kan skicka meddelanden till e-postadresserna på Kundens konto eller, enligt HelloSigns val, till Kundens senast kända postadress. HelloSign kan också tillhandahålla operativa meddelanden om HelloSign-tjänsten eller andra affärsrelaterade meddelanden genom tydlig publicering av meddelandet på HelloSigns webbplats eller HelloSign-tjänsten. Vardera part samtycker till att ta emot elektroniska meddelanden. HelloSign ansvarar inte för någon automatisk filtrering som kunden eller dess nätverksleverantör kan tillämpa på e-postmeddelanden.
 3. 15.3   Reklam. Såvida inte annat anges i ett tillämpligt beställningsformulär, får HelloSign använda kundens namn, logotyp och märken för att identifiera kunden som HelloSign-kund på HelloSigns webbplats och annat marknadsföringsmaterial.
 4. 15.4 Underleverantörer. HelloSign får använda underleverantörer och låta dem utöva de rättigheter som beviljats HelloSign för att tillhandahålla HelloSign-tjänsten och relaterade tjänster. Dessa underleverantörer kan exempelvis inkludera HelloSigns värdtjänstleverantörer och e-postleverantörer. Med förbehåll för alla villkor i dessa Villkor kommer HelloSign dock att förbli ansvarigt för att: (i) underleverantörerna följer villkoren i dessa Villkor, och (ii) HelloSign-tjänsternas övergripande prestanda om och i enlighet med dessa Villkor.
 5. 15.5   Stämningar. Ingenting i dessa villkor hindrar HelloSign från att tillgängliggöra kunddata i den utsträckning som krävs enligt lag, stämningar eller domstolsbeslut, men HelloSign kommer att arbeta i god tro för att meddela kunden där så är tillåtet.
 6. 15.6   Oberoende entreprenörer. Parterna i dessa villkor är oberoende entreprenörer och dessa villkor skapar inte partnerskaps-, joint venture-, anställnings-, franchise- eller byråförhållanden. Ingen av parterna har makt att binda den andra eller ådra sig förpliktelser för den andra partens räkning utan den andra partens skriftliga förhandsgodkännande. Icke-parter drar inte nytta av och kan inte upprätthålla dessa villkor. Det finns inga tredjepartsförmånstagare till dessa villkor. Kunden får inte informera någon om att den är en agent för HelloSign eller på annat sätt har behörighet att binda eller förpliktiga HelloSign på något sätt utan HelloSigns skriftliga förhandsgodkännande.
 7. 15.7   Force Majeure. Ingen av parterna ansvarar för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor (förutom betalningsskyldigheter) om förseningen eller misslyckandet beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom strejk, blockad, krig, terrorhandling, upplopp, naturkatastrof, avbrott eller begränsning i el-, telekommunikations- eller datanätverk eller -tjänster, eller myndighetsåtgärder.
 8. 15.8   Exportkontroll. Kunden är införstådd med att HelloSigns tjänster, dokumentation, webbplats samt all/alla relaterad/relaterade produkter, information, teknik och programvara är underkastade lagar och förordningar om exportkontroll i USA (inklusive, men inte begränsat till, amerikanska Export Administration Act, sanktionsbestämmelser från amerikanska finansdepartementets byrå för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Assets Control ["OFAC"])) och från andra jurisdiktioner. Kunden ansvarar för att erhålla nödvändiga export- eller importtillstånd för användning av HelloSign-tjänsterna. Kunden intygar och garanterar att den, dess dotterbolag och dess auktoriserade användare inte finns på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter, eller befinner sig i (eller är medborgare i) ett land som omfattas av ett amerikanskt statligt embargo eller som av USA:s regering betecknas som ett "terroriststödjande" land. Kunden får inte öppna eller använda HelloSign-tjänsten i strid med amerianska exportembargon, förbud eller begränsningar.
 9. 15.9   OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE, AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. OM DU ÄR BOSATT I USA GODKÄNNER DU OCKSÅ FÖLJANDE OBLIGATORISKA VILLKOR FÖR SKILJEFÖRFARANDEN:
 10.      Vi samtycker båda till att avgöra tvisten genom skiljedom.Du och HelloSign är överens om att lösa eventuella anspråk relaterade till dessa villkor eller till tjänsterna genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande av en enda skiljedomare, förutom i de fall som beskrivs i Undantag från avtalet om skiljedom nedan. Detta omfattar tvister om eller relaterade till tolkning eller tillämpning av detta avsnitt om obligatoriska skiljedomsvillkor, inklusive dess verkställande, återkallelse eller giltighet.
 11.      Avstå från avgörande genom skiljedom. Du kan avstå från detta avtal om skiljedom inom 30 dagar efter att du först registrerade ditt konto genom att kontakta oss på arbitrationoptout@hellosign.com.
 12.       Skiljedomsförfaranden och avgifter. Den amerikanska skiljedomsföreningen (AAA) kommer att administrera skiljeförfarandet i enlighet med dess kommersiella skiljedomsregler och tilläggsprocedurer för konsumenttvister. Skiljeförfarandet kommer att hållas i det county i USA där du bor eller arbetar, San Francisco (CA) eller någon annan plats vi avtalar. AAA-reglerna reglerar betalning av alla skiljedomsavgifter.
 13.      Undantag från avtalet om skiljedom. Antingen du eller HelloSign kan hävda anspråk, om de är godkända, i domstol för små fordringar i San Francisco (Kalifornien) eller i något county i USA där du bor eller arbetar. Endera part kan föra en rättstvist endast för att få till stånd ett föreläggande för att undvika obehörig användning eller missbruk av Tjänsterna, eller intrång i immateriella rättigheter (till exempel varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller patenträttigheter), utan att först genom skiljedom eller informella överenskommelser försöka få till stånd en förlikning enligt ovan. Om förlikningsavtalet inte gäller dig eller dina anspråk går du med på exklusiv jurisdiktion för de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien för att lösa dina anspråk.
 14.      INGEN KOLLEKTIV TALAN. Du kan lösa tvister med oss endast på individuell basis och får inte göra några anspråk som kärande eller medlem av en grupp i en kollektiv, konsoliderad, eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna. Om det avgörs att denna specifika paragraf är overkställbar så ska hela avsnittet om obligatoriska skiljedomsvillkor anses vara ogiltig.
 15. 15.10   Tillägg, avstående. Ändringar eller tillägg till dessa villkor måste göras skriftligen och utföras av en auktoriserad representant för varje part. Om HelloSign ändrar dessa villkor eller tillämpliga tjänstespecifika villkor under kundens prenumerationsperiod kommer dock den modifierade versionen att träda i kraft vid kundens nästa förnyelse av prenumerationsperioden. Dessutom: (a) Om HelloSign lanserar nya produkter eller valfria funktioner som kräver godkännande av nya villkor, kommer dessa villkor att gälla vid kundens godkännande eller användning, (b) ändringar av villkor träder i kraft omedelbart för prenumerationer med kostnadsfri åtkomst, och (c) HelloSign kan under en prenumerationsperiod uppdatera HelloSigns säkerhetssida, sekretesspolicy, policy för acceptabel användning och tjänstespecifika villkor då och då för att återspegla processförbättringar eller ändrad praxis, och dessa ändringar träder i kraft trettio (30) dagar från publiceringsdatumet så länge de inte väsentligt begränsar kundens rättigheter eller skapar väsentliga ytterligare kundförpliktelser under en prenumerationsperiod. HelloSigns dokumentation finns tillgänglig online och utvecklas och förbättras ständigt, och som ett resultat kan HelloSign under en prenumerationsperiod uppdatera dokumentationen för att återspegla bästa praxis med den relevanta HelloSign-tjänsten, förutsatt att dessa ändringar inte väsentligt begränsar kundens rättigheter eller skapar betydande kundskyldigheter. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och beställningsformulär, kommer dessa villkor att ha företräde såvida inte annat uttryckligen anges. Inget avstående kommer att underförstås från verkställandet eller underlåtenheten att verkställa eller utöva rättigheter under dessa villkor. Avstående måste göras skriftligen och utföras av en auktoriserad representant för den avstående parten. Avståendet av dig eller HelloSign att agera på något brott mot bestämmelserna i dessa villkor upphäver inget annat brott. Underlåtenhet av någon part i dessa villkor att insistera på strikt fullgörande av någon förpliktelse eller skyldighet i enlighet med dessa villkor kommer inte att vara ett undantag från sådan parts rätt att kräva strikt efterlevnad i framtiden, och det kommer inte heller att tolkas som en novation av dessa villkor.
 16. 15.11   Uppdelning av avtal. Om någon bestämmelse i dessa villkor konstateras inte kunna verkställas eller varandes ogiltig av någon domstol med behörig jurisdiktion, kommer den bestämmelsen att begränsas till minsta möjliga utsträckning så att dessa villkor annars kan förbli i kraft.
 17. 15.12   Inga tredjepartsrättigheter. Ingenting i dessa villkor ger tredje part rätten att verkställa någon bestämmelse i dessa villkor. Kunden är införstådd med att varje beställningsformulär endast tillåter användning av och för den eller de juridiska personer eller enheter som identifierats som kund i beställningsformulären, och inte några kundrelaterade företag.
 18. 15.13   Hela avtalet. Dessa villkor representerar parternas fullständiga och exklusiva förståelse avseende ämnet för dessa villkor. Det ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag och framställningar med avseende på HelloSign-tjänsten eller något annat ämne som täcks av dessa villkor. Villkoren i FN:s konvention om kontrakt för försäljning av varor gäller inte för dessa villkor. Alla villkor som tillhandahålls av kunden (inklusive som en del av en inköpsorder eller annan affärsformulär som används av kunden) är endast för administrativa ändamål och har ingen juridisk effekt.
 19. 15.14   Gällande lag och plats. Dessa villkor tolkas, förstås och verkställs i alla avseenden i enlighet med de lokala lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan hänvisning till dess val av lagbestämmelser till motsatsen. Parterna är överens om att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen och platsen i den federala eller statliga domstolen för behörig jurisdiktion belägen i San Francisco, Kalifornien, USA
 20. 15.15   Språk och översättningar. HelloSign kan tillhandahålla översättningar av dessa Villkor eller andra villkor eller policyer. Översättningar tillhandahålls för informationsändamål och om det finns en inkonsekvens eller konflikt mellan en översättning och den engelska versionen, kommer den engelska versionen att gälla.