Resurser

HelloSign Trust Center

Säkerhet och efterlevnad

Granskningsloggar

Varje underskrift på ett avtal verkställs och infogas i dokumentet. När ni begär en underskrift, fäster HelloSign en granskningsloggsida i själva dokumentet. Granskningsloggen innehåller en globalt unik identifierare, eller GUID, som kan användas för att slå upp en post i vår databas som visar vem som har undertecknat ett dokument och när. Dessa poster inkluderar en hash-kod av PDF-dokumentet som vi kan jämföra med hash-koden för ett tvivelaktigt PDF-dokument för att avgöra om det har modifierats, manipulerats eller inte. Vår redogörelse för rättsgiltighet återfinns här.

Den icke redigerbara granskningsloggen säkerställer att alla åtgärder i era dokument spåras och tidsstämplas noggrant så att klara bevis på åtkomst, granskning och underskrift finns.

Här är en lista över alla granskningsloggade händelser i HelloSign:

  • Dokument uppladdat
  • Dokument visat
  • Dokument borttaget
  • Dokument skickat
  • Dokument undertecknat
  • Signatur avböjd
  • Undertecknarens e-postadress uppdaterad
  • Underskriftskod autentiserad
  • Begäran om underskrift avbruten
Illustration med prickad linje med X-märken i båda ändar